ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
www.propertiesinbansko.com

Условия за ползване на уебсайта www.propertiesinbansko.com

Сайтът www.propertiesinbansko.com (наричан по-долу и „сайтът“) е собственост на „ИНТЕРПРАЙМ“ ООД, с ЕИК 201546335,  със седалище и адрес на управление в гр. Банско 2770, ул. „Глазне” № 69-71 („Дружеството“ или „Интерпрайм“) и представлява онлайн информационна услуга, предоставяна от Интерпрайм. Неговото използване е подчинено на приемане на условията, посочени по-долу. Ако не възнамерявате да приемате тези условия, Вие сте помолени да не използвате Уебсайта. С използването на уебсайта се счита, че използващият приема и се съгласява с тези условия и се задължава да ги спазва

Авторско право и право на интелектуалната собственост

Цялото съдържание на този сайт, включително текст, информация, документи, търговски марки, лога, изображения, графики, тяхното подреждане и техните изменения са защитени от законодателството в областта на авторското право и правото върху интелектуалната собственост.

С изключение на строго лична употреба, не е разрешено да копирате, променяте, разпространявате, публикувате или използвате съдържанието на този сайт без изричното разрешение на притежателя на интелектуалната собственост. Никакво възпроизвеждане на сайта или части от него не може да се продава или разпространява с търговски цели.

Ограничения на отговорността

По отношение на информацията, съдържаща се в уебсайта

Въпреки че Интерпрайм полага най-добрите усилия за проверка на надеждността и точността на информацията, съдържаща се в сайта, като я актуализира при необходимост, Интерпрайм не предоставя никаква гаранция за точността, пълнотата или навременността на такава информация и не поема отговорност за грешки, непълнота или неточности. Интерпрайм не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени щети, произтичащи от използването на информацията, съдържаща се в този сайт.

По отношение на функционирането на Сайта

Интерпрайм не носи отговорност за вреди, произтичащи от всякакви прекъсвания, закъснения или неправилно функциониране на сайта, произтекли от каквото и да е обстоятелство.

По отношение на наличието на уеб връзки (линкове)

Интерпрайм не носи отговорност за съдържанието на който и да е друг сайт, който може да бъде достъпен от сайта или чрез който можете да влезете в сайта. Интерпрайм няма контрол върху съдържанието на тези сайтове и като трета страна не носи отговорност за съдържанието и материалите, включително реклами, оповестени на тези сайтове или за предлаганите продукти или услуги..

Използване на сайта от потребителя

Потребителят се задължава да използва сайта и услугите, указани на него, изключително за законни цели като не нарушава правата на трети страни и като отделя специално внимание на правилата за неприкосновеност на съобщенията, законите за защита на интелектуалната и индустриалната собственост, на защитата на личните данни, на действащите правила за киберпрестъпленията и на законодателството в областта на телекомуникациите.

Комуникация и информация, изпратена от потребители през уебсайта

Потребителят носи цялата отговорност за съдържанието на изпратените от него до Интерпрайм съобщения като декларира, че е придобил законно съдържанието им. Интерпрайм не носи каквато и да е отговорност за съобщенията от потребителите и не би могло да бъде страна по последващо искане за вреда или прихващане, вкл. обвинения, произтичащи от искове или действия на трети лица срещу Интерпрайм за щети, произтичащи от поведението на потребител.

Всяка информация и материали, предоставени от който и да е потребител чрез Сайта и която не съдържа каквито и да е било лични данни, няма да бъде считана за поверителна, поради което Интерпрайм си запазва правото да използва свободно тази информация и материали по начин, който сметне за подходящ. Всеки потребител, който изпраща материали и /или информация се съгласява тя да бъде използвана от Интерпрайм и гарантира, че същата може да бъде публикувана без да нарушава правата на трети страни.

Поверителност и "бисквитки"

Интерпрайм полага всички усилия за защита на личните данни на потребителите на сайта  и своите клиенти като за повече информация можете да се запознаете с нашата Политика за поверителност.

Сайтът на Интерпрайм използва „бисквитки“ като за повече информация можете да се запознаете с нашата Политика за използване на „бисквитки“

Други условия

Интерпрайм си запазва правото по всяко време да променя съдържанието на сайта и настоящите Общи условия без предварително да уведомява потребителите. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители на сайта.

Всяко използване на уебсайта е доказателство, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

Ако някои от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.