Политика за поверителност

Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение за нас.

Настоящата Политика за поверителност не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставянето на услуги, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. Също така, с нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от „ИНТЕРПРАЙМ“ ООД.

С цел по-голяма яснота и за удобство на потребителите, на много места в тази Политика за поверителност са посочени примери, които илюстрират защо и/или как „ИНТЕРПРАЙМ“ ООД обработва личните данни на потребителите. Тези примери не са част от тази Политика за поверителност и не са изчерпателни.

Основни принципи при обработване на лични данни

Обработваме лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;

Обработваме лични данни за събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

Обработваните лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);

Обработваните лични данни могат да се поддържат в актуален вид по всяко време като вземаме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“).

Обработваните от нас лични данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);

Обработваните от нас лични данни се съхраняват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

Администратор на лични данни

Администратор на лични данни е „ИНТЕРПРАЙМ“ ООД, с ЕИК 201546335,  със седалище и адрес на управление в гр. Банско 2770, ул. „Глазне” № 69-71 („Дружеството“ или „Интерпрайм“).

Ако имате въпроси относно поверителността на личните си данни или искате да се свържете с нас във връзка с въпрос, отнасящ се до защитата на лични данни, може да се свържете с наш служител по защита на личните данни на следния e-mail: interprimebansko@gmail.com

Настоящата Политика за поверителност може да бъде променяна съобразно националното и европейското законодателство. Всяка промяна влиза в сила от момента на публикуването на настоящата страница. Съветваме Ви често да проверявате нашия уебсайт, за да видите последните промени. Политика ни за защита на личните данни няма да бъде променяна по начин, който да позволи по-слаба защита на личните данни на нашите клиенти и потребители без писменото им съгласие.

Какви лични данни обработваме

Събираме Вашите лични данни, за да е възможно да предоставяме услугите си, както и непрекъснато да ги подобряваме.

Ето видовете информация, която събираме:

Информация, която ни предоставяте: получаваме и съхраняваме всяка информация, която предоставяте във връзка с получаване на услугите ни. Например: всякаква информация, която ни предоставяте чрез попълване на формата в страницата на сайта: „Контакти“ - вкл. име, e-mail, телефон, запитвания, заявления за достъп до личната информация и т.н.

Автоматична информация: Автоматично получаваме и съхраняваме определени типове информация, когато използвате сайта на Интерпрайм, като например информация за Вашата употреба, включително взаимодействието ви със съдържанието и услугите, достъпни чрез сайта. Подобно на много уебсайтове, използваме „бисквитки“ и други уникални идентификатори и получаваме определени типове информация, когато Вашият уеб браузър или устройство има достъп до сайта. Например: адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на Вашия компютър или друго устройство с интернет; e-mail; информация за компютър, устройство и връзка, като например тип устройство и версия на приложение или тип на браузъра, типове и версии на приставки за браузъра, операционна система или настройка на часови зони; местоположението на Вашето устройство или компютър; информация за взаимодействие със съдържание, като изтегляния на съдържание, потоци и подробности за възпроизвеждането, включително продължителност и брой едновременни потоци и изтегляния, както и данни за мрежата за качество на поточното предаване и изтегляне, включително информация за вашия доставчик на интернет услуги; Показатели на устройството, например когато се използва дадено устройство, данни за свързаност и всякакви грешки или неуспешни събития; Показателите за сайта (например, технически грешки, взаимодействията ви с функциите и съдържанието на услугата, предпочитанията за настройките и информацията за резервното копие, информация за качени изображения и файлове (напр. име на файл, дати, и местоположението на Вашите изображения) и т.н.

Също така може да използваме идентификатори на устройства, „бисквитки“ и други технологии на устройства, приложения и уеб страници, за да събираме информация за браузване, използване или друга техническа информация за целите на предотвратяването на измами.

Какво представляват „бисквитките“?

За да предоставяме услугите си и да Ви доставим успешно всеки от предлаганите на сайта продукти, ние използваме „бисквитки“. За повече информация относно „бисквитките“ и как ги използваме, моля, прочетете нашата Политика за използване на „бисквитки“.

На какво основание събираме и обработваме личните Ви данни

Събираме и обработваме личните Ви данни законосъобразно и съобразно настоящата Политика и Общите условия.  Обработваме данни само когато сте дали изричното си съгласие за обработване на лични данни, или обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваша инициатива преди сключването на договор. Обработването на данните е необходимо и за целите на легитимния ни интерес, а именно: когато без обработване на определен вид данни не бихме могли да предоставим услугите си, да подобряваме сайта и обслужването на клиентите ни и да носим стойност за нашите потребители. Така например събирането на информация за търсенията на сайта и начина, по който бива използван, е наш законен интерес, защото това е основен метод за определяне на качеството на услугите ни и ни позволява да ги подобряваме непрестанно.

Поради наличието на горните основания за събиране и обработване на лични данни, в случай че сметнете, че не желаете да предоставите на Интерпрайм необходимите лични данни, то Интерпрайм ще е във фактическа невъзможност да Ви предостави услугите си. 

Цели на обработване на личните данни

Обработваме Вашите лични данни с цел да предоставяме и подобряваме услугите си. Тези цели включват:

Предоставяне на услуги и сключване на договори. Използваме Вашата лична информация, за да предоставяме услуги си.

Предоставяне, отстраняване на неизправности и подобряване на услугите на Интерпрайм. Използваме Вашите лични данни, за да предоставим функционалност, да анализираме производителността, да коригираме грешки и да подобрим използваемостта и ефективността на сайта.

Комуникация с Вас. Използваме Вашите лични данни, за да комуникираме с Вас във връзка с услугите, които предоставяме чрез различни канали (напр. по телефон, имейл, чат).

Цели, за които търсим Вашето съгласие. Също така може да поискаме Вашето съгласие да обработвате лична Ви информация за конкретна цел, която Ви съобщаваме. Когато сте съгласни да обработваме личната Ви информация за определена цел, можете да оттеглите съгласието си по всяко време и ние ще прекратим обработката на Вашите данни за тази цел. Ако обработването е необходимо за друга законосъобразна цел обаче, можем да продължим да ги обработваме.

Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите

Интерпрайм може сподели личната информация на клиентите (или част от нея) само както е описано по-долу и с трети лица, които спазват практики, съобразени с българското и европейското законодателство.

Интерпрайм може да сподели лична информация на своите клиенти с трети лица, които са обработващи лични данни. Обработващите лични данни са лица, които обработват лични данни от името и по възлагане на Интерпрайм въз основа на писмено споразумение. Те нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от Интерпрайм. Обработващите са длъжни да спазват всички инструкции на Интерпрайм.

Интерпрайм предприема необходимите мерки, за да осигури, че ангажираните обработващи спазват стриктно законодателството за защита на личните данни и инструкциите на Интерпрайм, както и че същите са предприели подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни.

Примери за обработващи лични данни лица са:

  • Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпят лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на предоставяне на услугите;
  • Доставчици на хостинг услуги

С цел  предоставяне на качествени услуги Интерпрайм може да предостави в определени случаи личните Ви данни на адвокатски кантори и счетоводни къщи.

Интерпрайм може да предостави личните Ви данни на маркетинг и рекламни компании с цел изготвянето на рекламни кампании

Компетентни органи. Законодателството на Република България изисква от Интерпрайм да съхранява определени лични данни за потребителите за определен срок. При наличието на установени със закон предпоставки, тези лични данни, обработвани от Интерпрайм, следва да бъдат предоставяни на компетентните органи.

Интерпрайм може да сподели личните Ви данни или част от тях с трети лица, които целят влизането в правоотношения с Вас, след изричното Ви съгласие.

Какви методи прилагаме, за да е защитена личната Ви информация

Поддържаме физически, електронни и процедурни гаранции във връзка със събирането, съхранението и разкриването на личните Ви данни. Устройства, на които са складирани личните Ви данни, предлагат функции за защита, за да ги предпазят от неразрешен достъп и загуба на данни.

Работим усърдно, за да защитим сигурността на Вашата информация по време на предаването й, като използваме сертификат Secure Sockets Layer (SSL), който криптира информацията, която въвеждате.

Колко време съхраняваме личните Ви данни

Интерпрайм съхранява личните данни на потребителите толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в тази Политика за поверителност, или за да бъдат спазени изисквания на законодателството. Интерпрайм съхранява данните на потребителите единствено в законоустановените срокове, а при липса на такива - в срок, определен от Дружеството с оглед защита на неговите интереси.

Интерпрайм полага усилия, за да осигури, че обработваните лични данни за потребителите се актуализират (и при необходимост се коригират), както и че не се съхраняват данни, които не са необходими за постигане на целите, описани по-горе.

Обща информация за правата на физическите лица

Интерпрайм предприема действия по искане на физическо лице да упражни право по настоящия раздел, само ако е в състояние да идентифицира съответното лице.

Възможност да упражняват правата си по настоящия раздел имат само лица, които могат да бъдат идентифицирани от Интерпрайм. Ако целите, за които Интерпрайм обработва лични данни не изискват или вече не изискват идентифициране на дадено физическо лице, Интерпрайм няма задължение да поддържа, да се сдобие или да обработи допълнителна информация, за да идентифицира лицето с единствената цел да предприеме действия въз основа на искане на това лице.

Интерпрайм уведомява физическите лица за предприетите действия в срок до един месец от получаване на искане по този раздел, като в определени случаи този срок може да бъде удължен с още до два месеца.

Интерпрайм предоставя на физическите лица информация относно действията, предприети във връзка с техните искания за упражняване на права по настоящия раздел без ненужно забавяне и във всички случаи в срок от един месец от получаване на искането. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Интерпрайм информира съответното лице за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето.

При отказ да бъде изпълнено искане, Интерпрайм уведомява съответните физически лица за техните права.

Ако Интерпрайм не предприеме действия по искането на дадено физическо лице, Интерпрайм го уведомява без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането за причините да не предприеме действия, както и за възможността за подаване на жалба до Комисия за защита на личните данни и търсене на защита по съдебен ред.

Действията, предприети от Интерпрайм при и по повод подадени искания за упражняване на права по този раздел, са напълно безплатни за лицата, освен ако исканията им са явно неоснователни или прекомерни. Когато искането на дадено лице е явно неоснователно или прекомерно (например поради своята повторяемост), Интерпрайм има право, по свое усмотрение: (а) да откаже да изпълни искането; или (б) да изиска заплащането на разумна такса, определена на база на административните разходи, необходими за предоставяне на исканата информация или за предприемането на исканите действия.

Потребителите имат право на достъп до личните данни, отнасящи се до тях

Потребителите имат право да получат от Интерпрайм информация дали се обработват лични данни, свързани с тях. Ако това е така, потребителите имат право да получат достъп до съответните данни.

Коригиране на неточни или неактуални личните данни

В случай че личните данни, които се обработват от Интерпрайм, са неточни или неактуални, потребителите имат право да изискат от Интерпрайм да ги коригира.

Изтриване на личните ми данни („Право да бъда забравен“)

Потребителите имат правото да поискат от Интерпрайм изтриване на свързаните с тях лични данни в следните случаи: 
• личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани;
• потребителят е оттеглил своето съгласие, върху което се основава обработването на лични данни, и няма друго правно основание за обработването на същите;
• потребителят е възразил срещу обработването на лични данни, което се основава на законен интерес на Интерпрайм, освен ако има други законни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на потребителя, или обработването на данни е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 
• потребителят е възразил срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг и няма други законни основания за обработването на тези данни;
• личните данни, отнасящи се за съответния потребител, са били обработвани незаконосъобразно; 
• личните данни трябва да бъдат изтрити от Интерпрайм с оглед спазването на правно задължение, произтичащо от правото на Република България или от правото на Европейския съюз. 

Ограничаване обработването на личните ми данни

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат правото да поискат от Интерпрайм да ограничи обработването на свързаните с тях лични данни, в следните случаи: 
• точността на личните данни се оспорва от потребителя, за срок, който позволява на Интерпрайм да провери точността на личните данни; 
• обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; 
• Интерпрайм не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но потребителят ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; 
• потребителят е възразил срещу обработване на лични данни, основано на законен интерес на Интерпрайм, в очакване на проверка дали законните основания на Интерпрайм имат преимущество пред интересите на потребителя.

Преносимост на личните ми данни

Считано от 25.05.2018 година, потребителите имат право да получат от Интерпрайм личните данните, които са предоставени от тях, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и да прехвърлят тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Интерпрайм, доколкото: 
• Интерпрайм обработва тези данни за целите на сключване или изпълнение на договор с потребителя, или въз основа на дадено съгласие от последния ; и 
• обработването на съответните данни се извършва по автоматизиран начин. 
Потребителите имат право да поискат от Интерпрайм да прехвърли личните им данни директно на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

Възражение срещу обработването на лични данни

Потребителите имат право, по всяко време и на основания, свързани с тяхната конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до тях.

В определени случаи това право е безусловно и Интерпрайм винаги ще преустановява обработката на данни при направено възражение от потребителите. Това са случаите, при които Интерпрайм обработва лични данни за целите на директния маркетинг.

В останалите случаи, в зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния потребител, Интерпрайм ще извърши вътрешна проверка относно възражението и ще се произнесе по него в съответствие с този раздел, като: (а) уведоми потребителя, че ще преустанови обработката на неговите/нейни лични данни; или (б) мотивирано откаже да преустанови обработката на неговите/нейните лични данни, при наличие на законово основание за това.

Правото на достъп до личните Ви данни, както и на коригиране, изтриване, ограничаване на обработването им и преносимостта им можете да осъществите като се свържете с нас чрез e-mail: interprimebansko@gmail.com

Право на жалба до надзорен орган

Потребителите имат право да подават жалби или сигнали до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), в случай че според тях Интерпрайм нарушава законодателството за защита на личните данни. Инструкции за подаването на жалби са публикувани на уеб-сайта на КЗЛД https://www.cpdp.bg

След 25.05.2018 година потребителите могат да подават жалби и пред други надзорни органи на територията на Европейския съюз, съгласно предвиденото в Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) или наричан още „GDPR”.