Ниските лихвени проценти, заедно с рязкото повишение на цените на строителните материали от началото на  2021 г. продължават  да повишават ценовите очаквания и да подкрепят търсенето на жилища. Това се казва в Месечния обзор на българската икономика, изготвен от Министерството на финансите.

Според ведомството кредитът за частния сектор продължи да се ускорява и в края на август ръстът му достигна 7.5% на годишна база спрямо 7.3% месец по-рано.

Кредитите за домакинства  се увеличиха с 11.5% (при 10.8% в края на юли)  и  бяха основният фактор за по-бързия растеж н  частни  кредит. Жилищните кредити нараснаха с 15.8%, постигайки по този начин най-високия си темп о  средата на  2009 г. насам.

Потребителските кредити също ускориха темпа си от 9.3% през юли до 9.8%.  Кредитите за нефинансови предприятия, от своя страна,  се  забавиха  през  август  до 4.2%, при 4.6%  в  края  на  предходния месец. Това се дължеше на по-ниските растежи  на  средносрочните  и дългосрочните кредити в този сегмент.Среднопретегленият лихвен процент по жилищни кредити продължи да се понижава  през  август  и  достигна нова  най-ниска  стойност  от  2.72%. Цената  на  кредитите  за  бизнеса също се понижи до 2.36%, или малко над минималната си до този момент  стойност.  Среднопретеглената възвръщаемост  по срочни депозити се увеличи  с  1  б.т., благодарение  на лекото  увеличение на средния лихвен процент  по  депозитите  на домакинствата. 

New offers for real estat

New offers for real estat